YRITYSVASTUU

Speed Oy on vastuullinen yritys, joka huomioi toimintansa vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yritys toimii kestävästi, kunnioittaa ympäristöä, pitää huolta omasta henkilöstöstään ja noudattaa lakeja ja sopimuksia. Samaa vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Vastuullisuustyömme pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Keskitymme kolmeen osatavoitteeseen, joiden avulla voimme eniten vaikuttaa näiden maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Taloudellinen vastuu (8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua)

• Haluamme olla elinvoimainen ja menestyvä yritys myös pitkällä tähtäimellä.

• Olemme ylpeä veronmaksaja ja työllistämme kymmeniä ihmisiä.

• Meillä on ehdoton nollatoleranssi korruption ja harmaan talouden suhteen.

• Huolehdimme kaikista tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista. Maksamme palkat lakisääteisine lisineen aina ajallaan ja TES:n mukaisesti.

• Kuljetuskalustomme on aina lain ja asetusten edellyttämien teknisten vaatimusten mukaisia, emmekä tavoittele taloudellista hyötyä ajamalla lainvastaisilla ylikuormilla.

Sosiaalinen vastuu (5 sukupuolten tasa-arvo)

• Arvojemme mukaisesti panostamme työyhteisön kehittämiseen ja huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista.

• Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme koskevia työturvallisuus-, työsuojelu- ja työterveyshuoltolakeja.

• Noudatamme tarkasti lakisääteisiä ajo- ja lepoaikamääräyksiä.

• Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa turvallisen työympäristön puolesta.

• Tarjoamme oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi liikunta- ja harrastustoimintaa.

• Edistämme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta varmistamalla, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja reilusti riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan tai muista tekijöistä.

• Pyrimme toiminnallamme ja viestinnän keinoin parantamaan kuljetusalan imagoa ja kuljettajien työn arvostusta.

• Tavoitteenamme on, että henkilöstö arvostaa työtään ja työnantajaansa ja on motivoitunut hyviin suorituksiin.

 Ympäristövastuu (13 ilmastotekoja)

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme.
Minimoimme toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa mm. seuraavin toimenpitein:

• Kuljetamme 95% konteista Ekorekoilla

• Ajamme uusilla, vähäpäästöisillä Euro 6 Step E -moottorilla varustetuilla rekkavetureilla

• Suosimme biopolttoaineita ja kannustamme myös alihankkijoita niiden käyttöön

• Siirrymme asteittain vety- sähkö- ja biokaasukäyttöisiin ajoneuvoihin

• Hyödynnämme autojen ajotapaseurantalaitteista saatua tietoa

• Optimoimme reittejä ja yhdistämme kuljetuksia

• Minimoimme tarpeettomat tyhjien konttien kuljetukset

• Pidämme kaluston ensiluokkaisessa kunnossa

• Huolehdimme taloudellisen ajotavan koulutuksesta

• Osallistumme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyöhön, jossa tavoitteena on löytää uusia vähäpäästöisempiä ja energiatehokkaampia logistisia ratkaisuja

• Käytämme tietotekniikkaa tehokkaasti hyväksi (sähköiset rahtikirjat, verkkolaskutus) ja suosimme Teams-kokouksia

• Säästämme energiaa toimistoissa optimoimalla valojen käyttöä ja säätämällä sisäilman lämpötilaa

• Vähennämme jätteen määrää välttämällä turhaa kulutusta ja lajittelemme jätteemme

• Asetamme toiminnallemme tavoitteita jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti